doi: 10.12652/KSCE.2020.40.2.0233


Variational Autoencoder를 이용한 교량 손상 위치 추정방법

Damage Localization of Bridges with Variational Autoencoder

  • Lee,Kanghyeok,
  • Chung,Minwoong,
  • Jeon,Chanwoong,
  • Shin,Do Hyoung

이력 정보

2020.04.01 발행
2020.04.24 DOI발급