doi: 10.9720/KSEG.2021.3.433


플라즈마 발파를 이용한 토양 내 유체의 침투 효율 개선

Improvement of Fluid Penetration Efficiency in Soil Using Plasma Blasting

  • Baek,In-Joon,
  • Jang,Hyun-Shic,
  • Song,Jae-Yong,
  • Lee,Geun-Chun,
  • Jang,Bo-An

피인용문헌(Cited by)

피인용문헌 정보가 없습니다.