doi: 10.7740/KJCS.2018.63.3.248


콩의 보리 활물피복(活物被覆, living mulch) 재배에 의한 잡초발생 및 토양유실의 감소

Reduction in Weed Occurrence and Soil Erosion by Barley Living Mulch in Soybean Production

  • Seo,Jong-Ho,
  • Moon,Jung-Kyung,
  • Jung,Gun-Ho,
  • Seo,Min-Jung,
  • Heo,Seok-Chul,
  • Gu,Ja-Hwan,
  • Hwang,Chung-Dong,
  • Bae,Hyeon-Kyung,
  • Kim,Sang-Yeol

피인용문헌(Cited by)

피인용문헌 정보가 없습니다.