doi: 10.17820/ERI.2021.8.3.135


잔탄검 혼합에 따른 카멜리나 뿌리의 알루미늄 독성 경감 효과

Xanthan Gum Reduces Aluminum Toxicity in Camelina Roots

  • Shin,Jung-Ho,
  • Kim,Hyun-Sung,
  • Kim,Sehee,
  • Kim,Eunsuk,
  • Jang,Ha-young,
  • Ahn,Sung-Ju

피인용문헌(Cited by)

피인용문헌 정보가 없습니다.